Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů Frank Bold

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Frank Bold Society, z. .s, se sídlem Údolní 33, 602 00, Brno, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nutnou ke zpracování analýzy podnětů.

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) dále jen ZOOÚ “jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu”.

Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Poučení o právech obsažených v §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

Dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracování a analýzy nahraných podnětů (fotografií) správcem. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Osobní údaje mohou být poskytnuty Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen “Úřad”) v rámci podávání podnětů. Úřad není oprávněn tyto osobní údaje předávat dál ( § 5 odst. 7 ZOOÚ)

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Souhlas se zpracováním nahraných fotografií

Souhlasím se zpracováním nahraných fotografií, především s tím, že správce nahrané fotografie použije k analýze a k podání podnětu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Souhlasím se zveřejněním nahraných fotografií, využití, zejména reprodukování, distribuce nebo zpřístupňování obsahu veřejnosti, s jejich vystavováním a předáním třetí osobě. Přidáním a uložením fotografií potvrzuji, že mám právo na šíření těchto souborů a že tím neporušuji autorská či jiná práva třetích osob. Nahráním fotografie uděluji bezúplatnou a časově neomezenou licenci k publikaci na serveru fervolby.cz. Po odeslání formuláře bude váš podnět a fotografie posouzena naším administrátorem. V případě, že váš podnět nesouvisí s funkcí této stránky, vyhrazujeme si právo jej nezveřejnit.